theartistsofthe2reignsศิลปินสองรัชสมัย

THE ARTISTS OF THE TWO REIGNS

ศิลปินสองรัชสมัย

ศิลปินสองรัชสมัยกลุ่มนี้
เป็นศิลปินต้นรัชกาลที่ ๑๐ ที่เกิดในรัชกาลที่ ๙
การรวมตัวของพวกเขาครั้งนี้ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เป็นความลงตัวอย่างเหมาะเจาะ
โดยที่สมาชิกส่วนใหญ่ คุ้นชินกันมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเมื่อครั้งยังร่ำเรียนจนกระทั่งทุกวันนี้
ซึ่งในช่วงเวลาในรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ ต่างคนต่างเดินไปในครรลองของตนเพื่อค้นหาฝัน และตัวตน
ได้ฝึกฝนฝีมือ มีผลงาน จัดนิทรรศการกลุ่มบ้าง เดี่ยวบ้าง
รวมทั้งที่เป็นอาจารย์ศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักและยอมรับในแวดวงศิลปินในประเทศไทย

จวบจน ต้นรัชกาลที่ ๑๐
เป็นด้วย ลิขิต ให้ ศิลปินสองรัชสมัย 12 คนนี้ วนมาบรรจบพบกัน

ศิลปิน2รัชสมัย